Folosești un browser neactualizat. Trebuie updatat.

Planul individual de închidere a centrului de plasament "Centrul de Plasament de tip familial pentru copii din cadrul CPC Beclean"

Obiectivele generale și specifice ale planului individual de închidere

Obiectivul general:

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor Centrul de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean prin indentificarea celor mai bune alternative de tip familial. Obiectivele specifice:

 • închiderea Centrul de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean;
 • construirea, funcționarea și dotarea a șapte case de tip familial pentru un număr de 84 de copii/tineri în localitatea Beclean;
 • construirea, funcționarea și dotarea unui Centru de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, în localitatea Beclean;
 • reabilitarea/modernizarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în localitatea Beclean;
 • implicarea într-un program de formare profesională a angajaților care vor lucra în noile servicii;
 • reevaluarea situației psiho-socio-familială, conform legislației, pentru cei 100 de copii și tineri cu măsură de protecție la Centrul de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean.
 • Durata de implementare:36 luni

  DECIZIA DE A ÎNCHIDE CENTRUL DE PLASAMENT
  Justificarea opțiunii de a închide instituțiile pentru copii din județ

  Dezvoltarea unui sistem de asistență socială accesibil și de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii alternative pentru a asigura tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice/de mari dimensiuni la servicii bazate pe comunitate este una din nevoile de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană, pentru perioada 2014-2020.

  Acest aspect se regăsește la Obiectivul tematic nr. 9 al Acordului – ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”. Pentru a răspunde acestei nevoi, ca prioritate propusă pentru finanțare apare ”dezvoltarea unui sistem de asistență socială echitabil, durabil, accesibil și de înaltă calitate, prestații și servicii sociale (de exemplu: case protejate, case de tip familial, asistență la domiciliu, centre de zi, servicii medicale și sociale integrate în cadrul comunității, centre de îngrijire și cazare temporară, etc.) care vor sprijini trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii bazate pe comunitate, asigurate de furnizori de servicii sociale publici și privați, inclusiv prevenirea instituționalizării și sprijinul specific pentru infrastructura bazată pe comunitate”.

  În cadrul acestui obiectiv tematic, rezultatele preconizate în urma utilizării fondurilor FSE sunt, printre altele, următoarele: accesul sporit la servicii de calitate bazate pe comunitate, prin măsuri de investiții „flexibile “în afara proiectelor integrate; capacitatea sporită a serviciilor bazate pe comunitate în vederea furnizării de servicii la standarde adecvate, prin măsuri de investiții nemateriale; eficiență și eficacitate sporite ale sistemului de asistență socială. În cadrul obiectivului general ”Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile”, unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pe anii 2014-2020 este dezinstituționalizarea și trecerea către îngrijirea în comunitate a copiilor. Realizarea acestuia se preconizează prin închiderea instituțiilor de tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare. Dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate este cuprinsă și în Strategia privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, iar reușita acestui proces este în strânsă legătură cu dezvoltarea și finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor. Conform Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020, județul Bistrița-Năsăud și a Planului Operațional pentru Implementarea Strategiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsaud nr. 69 din 31.05.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a identificat ca obiective generale respectiv operaționale - pentru intervalul de tip menționat:

  Obiectivul operaţional 4.1 Menţinerea/îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

  Activităţi :

 • promovarea dezinstituționalizării și creării de servicii de protecție de tip familial copiilor separați temporar de părinții lor, printr-un proces de închidere treptată a centrelor rezidențiale de tip vechi si crearea de structuri care să promoveze îngrijirea de tip familial ( inclusiv în mediu comunitar);
 • dezvoltarea, diversificarea și oferirea de servicii specializate (îngrijire, educare, petrecerea timpului liber, orientare în carieră) pentru o perioadă determinată copiilor separați temporar de părinți și pregătirea acestora pentru reintegrare familială/socio-profesională;
 • Obiectivul operaţional 4.1.6. Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii ale DGASPC.

  Activități :

 • de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc.
 • Obiectivul operaţional 4.5. Înfiinţare de servicii noi destinate copiilor

  Activități:

  Crearea unor căsuțe de tip familial (vor fi infiinţate cel puțin 3 case de tip familial)

  Prin urmare, DGASPC Bistrița-Năsăud își propune continuarea reformei privind protecția copilului prin implementarea unui plan de dezinstituționalizare. Aceasta înseamnă pe de o parte închiderea unităților clasice, de tip vechi care nu acordă servicii personalizate copiilor, funcționează în locații austere, improprii, aglomerate și dezvoltarea unor alternative de tip familial la standardele impuse de legislația în vigoare, constând în case de tip familial care să ofere o creștere a calității îngrijirii copiilor.

  În prezent, în structura DGASPC Bistrița-Năsăud mai există un singur centru rezidențial clasic, astfel:

 • Centrul de Plasament de Tip Familial pentru Copii, situat în orasul Beclean care o capacitate de 100 locuri iar în prezent are 100 beneficiari (baieti+fete) centrul pentru care elaborăm PLAN DE ÎNCHIDERE;
 • În mod complementar închiderii instituției clasice, DGASPC Bistrița-Năsăud are în vedere în stabilirea obiectivelor strategice și reducerea numărului copiilor care intră în sistem prin îmbunătățirea activității de prevenire și de colaborare cu autoritățile publice locale cu scopul dezvoltării serviciilor comunitare integrate adresate copiilor vulnerabili și familiilor lor.

  Astfel, este relevat să menționam faptul că DGASPC derulează, din anul 2011, în colaborare cu Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, 3 programe de intervenție care includ și componentă de sprijin material:

  - program pentru prevenirea separării copiilor de familie; - program pentru reintegrarea în familia natural; - program pentru inserția socio –profesională a tinerilor;

  Oferirea serviciilor de calitate, corespunzătoare standardelor minime obligatorii și nevoilor individuale ale copiilor din sistemul de protecție, este o altă prioritate a DGASPC Bistrița-Năsăud. Asigurarea calității serviciilor se referă atât la planificarea serviciilor, cât și la furnizarea acestora, incluzând toare aspectele legate de calitatea îngrijirii, educației și socializării, mediul în care se realizează acestea precum și asigurarea resurselor umane specializate necesare. În acest scop Direcția generală și-a propus următoarele:

 • încheierea unor parteneriate în vederea colaborării în cadrul echipelor pluridisciplinare numite de managerii de caz;
 • verificarea respectării standardelor de calitate a serviciilor sociale furnizate;
 • elaborarea, revizuirea și aplicarea procedurilor operaționale;
 • organizarea unor schimburi de experiență pentru personalul din sistemul de asistență socială;
 • participarea personalului la programe de formare continuă și perfecționare;
 • 4.2. Evaluarea instituției și justificarea alegerii acesteia pentru închidere Centrul de plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean se află în localitatea Beclean, județul Bistrița Năsăud, la o distanța de 31 de km de Municipiul Bistrița. Centrul pentru Protecția Copilului Beclean fără personalitate juridică, a fost înființat în anul 1981 și face parte din structura Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, adresându-se copiilor separaţi de familie (serviciul de tip rezidenţial) şi beneficiarilor de servicii de recuperare şi de asistenţă medico-socială, servicii care se acordă în cadrul familiei şi prin intermediul serviciului echipei mobile.

  Clădirea și terenul din jurul centrului se află în proprietatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și are o capacitate de 100 locuri și un număr de 58 angajați.

  Beneficiarii Centrului de plasament de tip familial pentru copii sunt copii aflați în dificultate, cu vârsta cuprinsă între 3-26 ani.

  Centrul este amplasat într-un loc accesibil pentru toți membrii comunității, ținând cont de mijloacele de transport, de comunicare și de distanța față de alte servicii sociale comunitare, precum și de facilitățile de educație și recreere.

  Clădirea în care își desfășoară activitatea centrul are o suprafață de 11 204 mp și este compusă din patru corpuri: A, B, C, D.

  Corpul A este organizat astfel:

 • 2 apartamente sunt situate în corpul A1, etaj I (Ap. 1-6 locuri; Ap. 2-8 locuri);
 • 2 apartamente sunt situate în corpul A1, etaj II (Ap.3 -6 locuri; Ap.4 -8 locuri);
 • 2 apartamente sunt situate în corpul A1 etaj III (Ap.5 –6 locuri;Ap.6– 8 locuri);
 • 4 apartamente situate în corpul A2 parter, etaj I-II-III (ap.7- 8 locuri, ap.8- 8 locuri, ap.9 – 8 locuri, ap.10- 8 locuri).
 • Corpul B este organizat astfel:

 • la demisol se află atelierele de tâmplarie și cel mecanic, spălatoria, lenjeria, magazii pentru depozitare legume-fructe și alimente;
 • la parter se afla magazia de echipament, caseria unității și capela ,, Sf. Ștelian ”;
 • la etajul I se află birourile: asistentului social, psihologului, șefului de serviciu administrativ , sala de spectacole, sala de conferințe și bucătăria unității cu spațiile aferente ei;
 • la etajul II sunt 2 apartamente cu 6 locuri și 8 locuri (în prezent nelocuit);
 • La etajul III sunt 2 apartamente cu 6 locuri și 8 locuri (în prezent nelocuit).
 • Corpul C al cladirii face lagătura dintre corpul A și B și cuprinde la parter birourile (asistenta medicală, contabilitate, personal-salarizare, șef centru), iar la etaj se află biblioteca, camera de joc, cercul de informatică.

  Corpul D al clădirii paralel corpului C adăpostește sala de sport a unității.

  În curtea unității se mai află o construcție realizată din două părți. Prima parte este compusa din 8 vestiare, iar partea a doua compusă din două vestiare, două garaje și o magazie.

  Partea de recreere din curtea unității este compusă dintr-un parc de joacă, foișor de recreere și o sala de fitness.

  Centrul de Plasament este racordat la reţeaua de energie electrică, gaz, apă şi canalizare; încălzirea se face cu ajutorul centralei ce utilizează gazul ca şi combustibil. Acestă locație în care funcționează centrul, nu respectă prevederile Standardelor minime obligatorii pentru unități rezidențiale, au fost de-a lungul anilor igienizate și dotate cu mobilier și alte echipamente. Astfel, în prezent mobilierul este vechi, nepersonalizat, băi care conţin obiecte sanitare deteriorate. Centrul nu a beneficiat în ultimii ani de investiții, lipsa resurselor financiare făcând tot mai dificilă asigurarea condițiilor minime de trai a beneficiarilor.

  Evaluarea Centrul de plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean face obiectul anexei 4. Necesitatea închiderii Centrul de plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean se impune datorită faptului că acesta nu mai reușește să asigure condițiile minime de trai beneficiarilor ocrotiți, prevăzute în standardele minime de calitate pentru protecția copilului de tip rezidențial. Conform rezultatelor obținute în urma evaluării de către experții Băncii Mondiale în colaborare cu specialiștii DGASPC, în cadrul proiectului SIPOCA 2, centrul a fost clasificat ca fiind parțial modulat, organizat în unități distincte, mixt, cu vârsta copiilor peste 3 ani.

  Referitor la mărimea centrului, rangul obținut de către acesta este de 16 iar pentru izolare, segregare, accesibilizare, rangul a fost 97. În ceea ce privește sănătatea și securitatea copiilor din centru, evaluatorii externi au dat un punctaj mai mic decât 8 pentru aspectul dormitoarelor, în sensul ca acestea de obicei nu sunt luminoase, colorate sau plăcute. Printre alte aspecte constatate doar puțini (sub 33%) dintre copiii care trăiesc în centru au un spațiu personal lângă pat (un raft, un dulap, o noptieră sau un birou) conform celor observate de echipa de cercetare în timpul vizitelor în teren. De asemenea, evaluatorii au acordat puntaj mai mic decît opt pentru următoarele aspecte legate de sănătate:

 • curățenia din interiorul clădirii;
 • curățenia din jurul clădirii și din curte;
 • curățenia toaletelor și grupurilor sanitare;
 • mirosul din sala de mese și din bucătărie;
 • mirosul specific instituțiilor sociale din dormitoare și de pe holuri;
 • mirosul din toalete și grupuri sanitare;
 • igiena copiilor;
 • starea hainelor și încălțămintei copiilor (de exemplu, sărăcăcioase, rupte, peticite, prea mari sau prea mici, uniforme, adecvate condițiilor meteo);
 • obiecte de igienă.
 • În altă ordine de idei, rangurile naționale privind infrastructura a fost de 11, pentru sănătatea și securitatea copiilor a fost de 60, pentru mediul de îngrijire în centru 30, privind interacțiunea între personal și copii rezultatul a fost de 105 iar calitatea serviciilor a fost 17.

  În lista centrelor de plasament eligibile pentru închidere, prin Programul Operațional Regional, Centrul de plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean se afla pe poziția 26 dintr-un total de 50.

  4.3. Metodologia folosită în pregătirea planului

  Evaluarea multidisciplinară a copiilor, evaluarea familiei naturale și extinse, precum și a legăturii copilului/tânărului cu familia, evaluarea serviciilor din comunitate, raportul concluziv și planul de viitor Evaluarea nevoilor copiilor și tinerilor aflați în plasament în Centrul de plasament de tip familial pentru copii Beclean este o etapă esențială în cadrul strategiei de dezinstituționalizare deoarece oferă o imagine de ansamblu asupra situației curente și ne permite să identificăm soluții care asigură bunăstarea și securitatea copilului.

  Evaluarea inițială, realizată la data de 31.10.2016, a conturat o listă nominală în care erau cuprinși 119 de copii și tineri ce se aflau în plasament în Centrul de plasament de tip familial pentru copii Beclean. Între timp, s-a putut observa o dinamică a intrărilor și ieșirilor ce a condus la o modificare semnificativă a listei nominale. În perioada 31.10.2016 -01.12.2018 s-au înregistrat următoarele modificări: 13 reintegrări în familie, o modificare măsură ( plasament la familia de atașament), 29 de tineri au fost integrați socio- profesional, iar pentru 24 de copii și tineri s-a identificat măsura de protecție în cadrul Centrului de plasament de tip familial pentru copii Beclean. În prezent, în Centrul de plasament de tip familial pentru copii Beclean sunt ocrotiți 100 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5-22 ani.

  Procesul de evaluare multidiciplinară s-a centrat, în principal, pe copil sau tânăr, având drept scop înțelegerea completă a situației acestuia. Evaluarea situației rezidenților a cuprins patru componente: evaluarea medicală, evaluarea psihopedagogică, evaluarea socială și evaluarea psihologică; rezultatul evaluărilor fiind sintetizate în rapoarte concluzive și planurile de viitor individuale. Astfel, pe parcursul perioadei de evaluare, specialiștii instituției au colaborat cu medicul de familie, cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ frecventate de rezidenții Centrului de plasament, SPAS-urile locale, au efectuat vizite la domiciliul părinților și au evaluat nivelul de dezvoltare și sănătatea psiho-emoțională a copilului/tânărului. Partea cea mai importantă a procesului de evaluare este informarea și consultarea tuturor celor care vor fi implicați sau afectați de procesul de închidere, accentul fiind pus pe intențiile, dorințele și proiectele de viitor ale copiilor și tinerilor care vor beneficia de noile servicii. Pentru evaluarea medicală asistentul medical al Centrului de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean a colaborat cu medicul de familie la care sunt înscriși copiii și tinerii din centru, culegând informații din diverse surse interne și externe (dosar social, arhive spital de copii și maternitate ). Evaluarea psihopedagogică a fost realizata de către educatorii centrului în colaborare cu cadrele didactice de la instituțiile de învățământ la care sunt înscriși cei 100 copii și tineri. Pentru evaluarea socială asistenții sociali din echipa multidisciplinară s-au deplasat la ultimul domiciliu cunoscut al părinților pentru a evalua situația familiei (pentru un număr de 12 copii și tineri nu a fost identificată adresa de locuit în fapt a părintelui, a unei rude/persoane relevante) și s-a colaborat cu asistentul social al SPAS-urilor pentru evaluarea serviciilor în comunitate, în vederea unei eventuale reintegrări în familie.

  Evaluarea psihologică a copiilor și tinerilor a fost efectuată de către psihologul CPF Beclean, fiind folosite metode și instrumente precum: Matricile Standard RAVEN și Matricile progresive RAVEN SPM Plus, scale de dezvoltare, teste non-verbale, interviul semi-structurat și observația.

  În urma evaluării s-au identificat următoarele soluții pentru copiii și tinerii din instituție: pentru 1 copil s- a identificat posibilitatea reintegrării în familia naturală (părinții au participat la ședințe de consiliere psihologică, au fost îndrumați pas cu pas pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și s-a depus dosarul pe Instanță cu propunerea de redareîn familie), pentru 3 minori s-a identificat ca soluție modificarea măsurii în plasament familial (la cererea minorilor, după ce familiile solicitante au fost evaluate referitor la condițiile materiale și garanțiile morale), iar 15 tineri vor beneficia de integrare socio-profesională (până în 2021). Din totalul de 100 copii și tineri cuprinși în lista nominală, doar 81 dintre aceștia vor merge în casele de tip familial.

  4.4. Analiza personalului din centrul care se închide

  Personalului din cadrul centrului i s-a adus la cunoștință aspecte ce vizează implementarea planului de închidere cât și înființarea noilor servicii sociale și de protecție, în vederea stabilirii obțiunilor pe care le au angajații în ceea ce privește viitorul lor profesional.

  Analiza personalului existent s-a desfășurat în paralel cu evaluarea copiilor și tinerilor din centru și a fost efectuată de către specialistul în resurse umane și psihologul desemnați în echipa de pregatire a Planului de închidere pe baza interviului și a chestionarelor completate de fiecare angajat, ținând cont de faptul ca nivelul de cunoștinte, competente și abilități a fost probat și evaluat de-a lungul anilor de exercitare a profesiei în cadrul centrului pe baza fișelor de evaluare, analizând dosarele personale ale salariaților (vechimea totală/ vechimea în centrul de plasament, calificări, cursuri), s-a luat în calcul calitatea interacțiunii salariat/copil, potențialul adaptării la schimbare și capacitatea salariatului de a funcționa într-un mediu profesional nou.

  În ultimul an, membrii personalului Centrului de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean nu au participat la cursuri de formare profesională. Concluziile principale ale întâlnirii au fost acelea că toți angațații Centrului de plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean își vor găsi locul în noile servicii care vor fi înființate.

  Noile servicii și activități: Descrierea și sustenabilitatea

  Procesul de descentralizare vizează tranziția de la îngrijirea în instituții la îngrijirea bazată pe servicii care previn separarea copiilor de familie și pe o varietate de servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității. În proiectarea noilor servicii ne-am asigurat ca acestea să nu încorporeze prin desing practicile de ”instituții” din instituțiile de tip vechi care se închid. Pentru a respecta acest deziderat, vor fi respectate cu strictețe standardele de calitate pentru aceste servicii și prin amplasare și structură, se va minimaliza riscul ca noile structuri să fie expuse la segregare spațială și/sau socială.

  Noile case de tip familial vor fi amplasate în comunitate, ținând cont de mijloacele de transport și de distanță, astfel încât să permită accesul facil al copiilor la școală/grădiniță, servicii medicale și de recreere. Casele de tip familial nu vor fi construite în curtea fostului centru de plasament și nici în imediata vecinătate (gard în gard) a acestuia, ci pe alte terenuri identificate cu sprijinul Primăriei Orașului Beclean și vor fi pentru un număr de 12 copii/casa față de centrul actual, care prevede un număr maxim de 100 de copii. Spațiul locativ din noile Case de tip familial va fi suficient, structurat, amenajat și dotat în conformitate cu standardele minime în vigoare și cu atenție deosebită la existența spațiul propriu pentru fiecare copil/tânăr și posibilitățile de personalizare a acestuia. Copiii vor locui câte doi/trei în cameră, având spațiu personalizat. De asemenea, vor fi amenajate spații exterioare, curte și grădină, iar protecția copiilor va fi asigurată într-un mod discret (gardurile vor avea o înălțime potrivită zonei și nu vor fi folosite gratii)

  Conform rezultatelor evaluării multidisciplinare și a concluziilor privind șansele reale de viitor ale copiilor/tinerilor, consemnate în Planurile de viitor individuale, din cei 100 de rezidenți actuali, 81 vor beneficia de serviciile nou înființate.

  Prin urmare, fiecare Casă de tip familia va fi proiectat cu 12 locuri, în total 84 de locuri, 81 de locuri pentru copiii din lista nominală pentru care planul de viitor prevede plasarea pe CTF, 1 a fost luat în considerare pentru copilul din lista nominală propus pentru redare, iar două pentru cei doi minori, care nu se regăsesc în lista nominală. Pentru 81 de copii vor fi construite șapte case de tip familial, toate în localitatea Beclean. Căsuțele vor găzdui 81 copii/tineri, care au fost repartizați în funcție de gradul de rudenie, vârstă și opinia acestora. Un aspect important în alegerea beneficiarilor pentru fiecare căsuța a fost menținerea fraților împreună, relațiile de prietenie create între copii/tineri, apropierea față de unitatea de învățământ pe care o frecventează în prezent.

  O parte din serviciile suport primite în cadrul instituției clasice de către copii și tineri pot fi continuate. Printre acestea: servicii medicale, asigurare medicală, consiliere școlară, grădiniță/școală, decontare transport la unitatea de învățământ din altă localitate, monitorizare și sprijin post-integrare socio- profesională.

  Pe de altă parte, unele servicii trebuie asigurate în apropierea copilului și tânărului nu există și trebuie dezvoltate înainte de mutarea propriu-zisă. Astfel, pentru asigurarea accesului la servicii de educație parentală, monitorizare și sprijin post-reintegrare a fost prevăzută înființarea unui Centru de Zi pentru pregătirea și sprijinirea reintegrării/integrării copilului în familie. Pentru asigurarea accesului la servicii de orientare și consiliere vocațională, asistare și mediere pe piața muncii, consiliere pentru găsirea unui loc de muncă s-a prevăzut înființarea unui Centru de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. De asemenea, prin înființarea caselor de tip familial vor fi oferite servicii ce vor încorpora activități de socializare și petrecere a timpului liber, integrare în comunitate, vizând printre altele modificarea reprezentărilor nefavorabile din memoria colectivă vis-a-vis de copiii din sistemul de protecție specială.

  Odată cu înființarea noilor Case de tip familial, o parte din clădirea unde se află CPF Beclean va fi renovată și dotată corespunzător pentru a funcționa Centru de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (în acest caz existând infrastructura), iar Centrul de Zi pentru pregătirea și sprijinirea reintegrării/integrării copilului în familie va funcționa în imediata apropiere a CTF-urilor, fiind accesibil viitorilor beneficiari.

  Capacitatea Centrului de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă va fi de 30 de beneficiari (maxim 30 de beneficiari pe lună), iar capacitatea Centrului de Zi pentru pregătirea și sprijinirea reintegrării/integrării copilului în familie va fi de maxim 20 de beneficari pe lună. Întrucât numărul de beneficiari ai noilor CTF-uri pentru care s-a identificat ca nevoie accesarea acestui serviciu depășește cu mult capacitatea acestui centru, vor avea prioritate cazurile cu șanse mai crescute de reintegrare. Copiii și tinerii vor beneficia de următoarele servicii: consiliere psihosocială și suport emoțional, reintegrare familială și comunitară, consiliere juridică, elaborarea Programului de Intervenție Specifică pentru reintegrare/integrare, consiliere medicală, consiliere educațională pentru copil și familie în vederea menținerii unei relații durabile copil-familie și accesul la resurse al clientului. PIS-ul pe reintegrare/integrare în familie are un responsabil, care va avea maxim 15 cazuri active. Monitorizarea cazului se va face pe o perioadă de minim 6 luni din momentul reintegrării acestora în familie. Pentru monitorizarea reintegrării copiilor în familie, CRI colaborează cu autoritățile locale de la domiciliul/reședința părinților.

  Activitățile legate de personalul din centrul care se închide și din noile servicii Necesarul de personal pentru cele șapte case de tip familial și două centre de zi (centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie) este de 61 de salariați după cum urmează:

  Structura de personal necesară pentru Casele de tip familial este formată din 42 specialiști (39 educatori, 1 psiholog, 1 asistent social și 1 asistent medical), 1 șef de centru și personal administrativ 8 salariați (1 administrator, 4 bucătari, 1 inspector specialitate salarizare, 1 inspector specialitate economist, 1 magaziner). Centrul de zi pentru deprinderi de viață independentă va fi deservit de un număr de 5 salariați, respectiv 1 coordonator centru, 2 specialiști (1 psiholog, 1 educator), 1 îngrijitor și 1 muncitor calificat lenjerie, iar Centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie va fi deservit de un număr de 5 salarizați, respectiv 1 șef administrativ, 2 specialiști (1 asistent social, 1 educator), 1 instalator și 1 spălătoreasă. Din cele 61 de posturi, 58 vor fi ocupate de salariații existenți la nivelul centrului și care îndeplinesc condițiile specifice de ocupare potrivit legislației în vigoare. Pentru diferența de 3 posturi (coordonator centru, psiholog și asistent social), rămase vacante, se va organiza concurs de recrutare. Personalul iși va îmbunătăți cunostințele și abilitățile necesare desfășurării activității în noile servicii printr-un program de formare continuă, accentul punându-se pe dezvoltarea abilităților de comunicare cu copilul cu tulburări de comportament, pe intervenții în situații de criză, precum și pe abilități de consiliere vocațională.

  PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI DIAGRAMA GANTT ASOCIATE PLANULUI INDIVIDUAL DE ÎNCHIDERE

  Potențialele riscuri

  Riscurile care ar putea să apară în implementarea planului de închidere și care ar putea să diminueze considerabil obținerea rezultatelor planificate, respectiv măsurile de prevenire, diminuare identificate sunt următoarele:

  Riscuri structurale

  Risc: Atitudine stigmatizantă din partea comunității în raport cu anumite grupuri specifice (copii cu părinți cu probleme sociale, minorități etnice etc.). Măsuri de prevenire, diminuare: În cadrul proiectului se vor realiza activități de informare, sensibilizare a comunităților în care se vor înființa casele de tip familial. În acest sens vor fi implicați actori sociali reprezentativi la nivelul comunității locale, respectiv cadre didactice, reprezentanți ai comunităților religioase, reprezentanți ai ONGurilor care activează în comunitățile în care urmează a fi dezvoltate serviciile sociale.

  Risc: Eșuarea integrării școlare a copiilor proveniți din sistem – marginalizarea copiilor. Măsuri de prevenire, diminuare: specialiștii DGASPC Bistrița Năsăud vor organiza întâlniri periodice cu liderii formali și informali ai cartierelor din orașul Beclean, unde se vor construi CTF-urile, în cadrul cărora vor fi abordate aspecte ce țin de problematica copilului instituționalizat, nevoile afectiv emoționale ale acestora în vederea înțelegerii, sprijinirii integrării copiilor. Risc: Reintegrarea familială a copiilor să se soldeze cu eșec. Acest lucru poate fi datorat unor situații de criză nou apărute în familia naturală, dificultăților de adaptare a copiilor la nivelul familiei sau comunității, abilităților reduse ale părinților sau a incapacității acestora de a face față unor comportamente dificile apărute pe fondul separării inițiale a copilului de părinți, a efectelor instituționalizării acestora. Măsuri: Specialiștii DGASPC vor asigura consilierea familiei naturale în vederea creșterii capacității parentale, gestionarea conflictelor și a comportamentelor dificile și consilierea copiilor în vederea stabilirii și consolidării relației părinte copil, dar și servicii de psihoterapie, în funcție de nevoile identificate. Mutarea copiilor în familie se va realiza gradual (vor fi organizate întâlniri cu părinții, învoiri pe perioade determinate în urma cărora se va urmări dezvoltarea relațiilor de atașament între copil și familia naturală).

  Riscuri instituționale

  Risc: Insuficiența colaborare între autorități pe parcursul implementării proiectului. Măsuri de prevenire, diminuare: în vederea îmbunatatirii relatiilor de colaborare cu autoritățile locale, cu instituțiile implicate în procesul de închidere și ulterior în asigurarea funcționării serviciilor nou create, D.G.A.S.P.C. Bistrita-Nasaud va realiza acțiuni de promovare a proiectului, în special la nivelul autorităților publice locale și informarea ocazională a acestora asupra demersurilor și stadiului în care se află implementarea proiectului.

  Risc: Eșec sau dificultăți în integrarea socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție datorită: insuficiente deprinderi de viață independentă, piața muncii slab ofertantă, servicii slab dezvoltate la nivelul comunităților locale, care să vină în întâmpinarea nevoilor specifice tinerilor, resurse materiale insuficiente. Măsuri de prevenire, diminuare: D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud va organiza prin specialiștii proprii, întâlniri cu tinerii în vederea consolidării deprinderilor de viață independentă, în colaborare cu A.J.O.F.M. Bursa Locurilor de muncă pentru această categorie de tineri. De asemenea, va încheia parteneriate cu O.N.G.- uri care desfășoară activități în domeniu în vederea oferirii de sprijin material și financiar tinerilor în perioada de tranzit către o viață independentă.

  Riscuri tehnice

  Risc: întârzieri în clarificarea situațiilor juridice a terenurilor necesare pentru implementarea proiectului. Măsuri de prevenire, diminuare: reprezentanții autorităților locale au fost informați și responsabilizați cu privire la rolurile și atribuțiile lor în vederea punerii la dispoziție a terenurilor aferente construirii clădirilor prevăzute în proiect, precum și la obținerea documentației și avizelor necesare. În funcție de nevoi, se vor desfășura activități de lobby, de mediatizare a proiectului, de sensibilizare, cu implicarea și a Consiliului Județean.

  Risc: Întârzieri în faza de execuție a noilor construcții sau o slabă calitate a acestor lucrări, care ar avea drept rezultat neîndeplinirea la standarde de calitate a serviciilor prevăzute în Planurile de viitor pentru copiii și tinerii din centru. Măsuri de diminuare: Stabilirea termenelor de execuție, respectiv a obligațiilor și responsabilităților părților la încheierea contractelor de achiziție a lucrărilor se va realiza astfel încât să se elimine această posibilitate.

  Riscuri financiare

  Risc: Estimarea necorespunzătoare a bugetului în faza solicitării finanțării. Măsuri de prevenire, diminuare: Se va acorda atenție elaborării unui plan de acțiune, care să cuprindă toate activitățile care vor trebui bugetate în cadrul proiectului. Risc: Neobținerea sumelor la termenele programate, de către finanțator. Măsuri de prevenire, diminuare: Responsabilul financiar din cadrul echipei de implementare a proiectului va asigura o colaborare continuă, bună cu autoritatea de management.

  Riscuri naturale

  Risc seismic sau alte catastrofe naturale. Măsuri de prevenire, diminuare: La proiectarea caselor și la construcția acestora se vor lua măsurile prevăzute de normele în vigoare referitoare la aceste aspecte.

  Învățarea reciprocă, schimbul de bune practici și diseminarea rezultatelor D.G.A.S.PC. Bistrița-Năsăud a derulat până în prezent proiecte similare de restructurare a centrelor de plasament prin dezvoltare de servicii alternative în parteneriate publice private, unde au fost aplicate și verificate ca eficiente, modele de practici. Experiența acumulată în proiectele aplicate va fi folosită în derularea actualelor proiecte prin identificarea și evitarea la timp a factorilor de risc. De asemenea, D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud menține bune relații de colaborare cu celelalte D.G.A.S.P.C.- uri din țară cu experiență semnificativă în procesul de dezinstituționalizare având loc constant schimburi reciproce de informații și modele de bune practici.

  În funcție de etapele de implementare a proiectelor, în vederea asigurării transparenței, rezultatele activităților vor fi disemnate la nivelul comunităților prin mijloacele mass-media sau prin întâlniri organizate de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud cu actorii sociali relevanți, partenerii și instituțiile implicate.

  Monitorizarea progreselor copiilor

  Monitorizarea post-mutare va fi realizată, în prima fază, de către o echipă de specialiști formată din asistent social și psiholog, care prin vizite regulate și implicare activă în viața copilului/tânarului vor încerca să stabilească măsura în care acesta s-a acomodat în casele de tip familial. Frecvența vizitelor echipei va fi mai crescută în primele două luni după mutarea efectivă (o vizită pe săptămâna), urmând ca aceasta să descrească, treptat, în funcție de necesitățile copiilor/tinerilor. Pe perioada monitorizării intensive, echipa de specialiști vor consemna evoluția copiilor/tinerilor intr-un raport de monitorizare și va colabora intensiv cu managerul de caz, care va prelua monitorizarea progreselor după încheierea perioadei de 6 luni.

  Echipa de specialiști care va monitoriza situația copiilor va verifica: gradul de acomodare, compatibilitatea educator-copil, calitatea interacțiunii dintre educator și copil și a interacțiunii dintre copil și ceilalți rezidenți ai CTF-ului. Informațiile culese pe teren vor fi consemnate într-un raport de monitorizare post-mutare. În cazul în care va fi constatată stagnarea sau regresul în dezvoltarea psiho- socială a unuia sau mai multor copii, acest aspect va fi menționat în raportul de monitorizare ce va fi supus atenției managerului de proiect. Managerul de proiect va convoca echipa pluridisciplinara pentru identificarea unor măsuri corrective, respective ajustarea Planului de viitor al copilului/tanărului ce întâmpină dificultați în acomodarea în noile structuri. Principalele măsuri care vor fi luate în cazul neadaptării la condițiile noului mediu: evaluarea motivelor care au condus la o slabă acomodare la un mediu de tip familial și soluționarea problemelor întâmpinate, consiliere psihologică, identificarea unor măsuri de protecție alternativă și modificare Plan de viitor.

  Monitorizarea progreselor copiilor/tinerilor se va realiza prin urmărirea unor indicatori obiectivi și subiectivi: starea generală de sănatate, comportament, implicare, situație socială, legătura cu familia, situația școlara și feedback din partea copiilor/tinerilor.

  Monitorizarea performanței serviciilor nou înființate

  Monitorizarea performanţelor serviciilor nou înfiinţate va fi efectuată de către echipa de implementare a planului individual de închidere prin vizite regulate și va fi axată în principal pe evoluția favorabilă a copilului/tânărului. Interesul superior al copilului constituie proritatea centrală a specialiștilor care monitorizează și evaluează întregul proces.

  Evaluarea performanțelor Caselor de tip familial și Centrelor de zi va fi realizată anual de către o echipă pluridisciplinră compusă din managerul de proiect, asistentul social și psiholog. Evaluarea performanțelor serviciilor noi înființate constă în monitorizare unor indicatori precum:

 • Accesul tuturor copiilor și tinerilor din lista nominală la toate serviciile recomandate în Planurile lor de viitor,
 • Calitatea serviciilor, care are două dimensiuni :

 • mediul de îngrijire care cuprinde următoarele aspecte: gradul de izolare, segregare, infrastructură, satisfacție, sănătatea și siguranța copiilor, satisfacția personalului;
 • calitatea îngrijirii cu următoarele componente: numărul de servicii și activități pentru dezvoltarea copiilor; calitatea interacțiunilor dintre copii/tineri și personal de îngrijire; implementarea standardelor minime de calitate și managementul de caz.
 • Ca urmare a evaluării noilor servicii se vă elabora un raport care va cuprinde rezultatele constatate. Raportul de evaluare va fi semnat de către toții membrii echipei pluridisciplinare. Raportul de evaluare a performanțelor serviciilor, precum și rapoartele de monitorizare a progreselor copilor/tinerilor în noul mediu de viaţă, vor fi utilizate în etapa de evaluare a planului de închidere a Centrului de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean.

  Evaluarea planului de închidere a centrului

  Dezinstituționalizarea este pocesul complex de tranziție de la îngrijirea în instituții la îngrijirea bazată pe servicii care previn separarea copiilor de familie și pe o varietate de servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadru comunității.

  Efectele negative ale formelor de îngrijire de tip instituțional asupra dezvoltării copiilor, precum și ineficiența acestora comparativ cu îngrijirea de tip familial au fost demostrate de numeroase studii, atât la nivelul național cât și internațional. Copiii care cresc în instituții prezintă întârzieri în dezvoltarea fizică, emoțională, cognitivă și socială. Însă, există dovezi că dezinstuționalizarea la vârste cât mai timpurii și plasarea lor în mediul familial sporește considerabil șansa copiilor de a recupera deficitul de dezvoltare cu condiția ca procesul de dezinstituționalizare să fie corect planificat și implementat. Din aceste motive, principalul indicator al succesului implementării planului de închidere reprezintă evoluția favorabilă a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea deplină a potențalului cu care sunt înzestrați.

  Evaluarea planului de închidere a centrului se va realiza la cinci ani după demararea implementării planului individual de închidere de către echipa de specialişti ai proiectului în colaborare cu întreg personalul din noilor servicii și va viza:

 • Impactul asupra copiilor şi tinerilor din lista nominală: progresele înregistrate de copiii și tinerii din lista nominală care încă beneficiază de serviciile înființate;
 • Impactul asupra modelului de îngrijire din noile servicii: creșterea timpului alocat de către personal fiecărui copil/tânăr, un grad mai mare de încredere a beneficiarilor în personal, dezvoltarea unui atașament mai puternic și a sentimentului de stabilitate, implicare puternică a copiilor/tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc;
 • Impactul la nivelul comunității: creșterea implicării copiilor și tinerilor în viața comunității, creşterea gradului de acceptare a copiilor și tinerilor aflați în dificultate în rândul membrilor comunităţii, creşterea interesului comunităţii locale faţă de problemele copiilor/tinerilor și înfințarea unor locuri de muncă în noile servicii.
 • IMPLEMENTAREA PLANULUI INDIVIDUAL DE ÎNCHIDERE

  Data estimată de începere a implementării planului individual de închidere a centrului nu a fost stabilită.

  Pregătirea copiilor pentru mutare

  Conform rezultatelor evaluării multidisciplinare și concluziilor privind șansele reale de viitor ale copiilor/tinerilor consemnate în Planurile de viitor individuale din cei 100 de rezidenți actuali, doar 81 vor beneficia de serviciile nou înființate. Pentru cei 81 de copii și tineri vor fi construite 7 case de tip familial, toate în orașul Beclean.

  În realizarea distribuției copiilor și tinerilor, dar și a personalului, în cele șapte case de tip familial s-a ținut cont de o serie de factori: menținerea fraților împreună, menținerea cel puțin parțială, a relațiilor cu persoanele semnificative din viața copilului (prieteni, educatori de referință). Pregătirea mutării în noile CTF-uri va fi realizată de către o echipă de speciliști formată din psiholog si asistent social din cadrul echipei de implementare a planului individual de închidere, care va colabora cu personalul din centru care s-a ocupat de îngrijirea copiilor/tinerilor (managerul de caz fiind psihologul din echipă).

  Anterior închiderii propiu-zise a Centrului de Plasament de Tip Familial pentru Copii Beclean, fiecare copil/tânăr va fi pregătit pentru mutare prin realizarea unui Program individual de pregătire, potrivit nevoilor și situației lui individuale, ce va fi discutat cu copilu/tânarul, în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare, precum și cu familia. Grupurile de frați și prieteni vor beneficia de o pregătire comună pentru mutare, iar echipa de specialiști va ține cont de opiniile exprimate de către copii și tineri în cadrul ședințelor de pregătire. Pentru a facilita tranziția la noul mediu se vor organiza vizite la noua locuință, iar prefetințele copiilor privind mobila, culorile sau decorul vor fi consemnate cu scopul personalizării spațiului de locuit. În paralel cu activitățile de familiarizare cu noul mediu fizic se vor realiza activități de obișnuire treptată a copilului/tânarului cu cei care vor avea grijă de el/ea (dacă i se vas chimba educatorul de referință). Pentru fiecare copil se va întocmi un raport de spijin și monitorizarea post-mutare pe o perioadă de 6 luni.

  În acest raport pe lângă datele de indentificare a copilului se vor trece următoarele:

 • Data mutării efective a copilului și întrebări referitoare la persoana care îngrijeste copilul după mutare.
 • Componența echipei care asigură sprijinul post-mutare,
 • Calendarul de vizite de sprijin post-mutare și monitorizare post-mutare,
 • Progresele și opiniile copilului.
 • Mutarea efectivă a copiilor și tinerilor din centru

  În urma activității de pregătire, la momentul mutării efective în noile servicii, ne dorim ca toți copii/tineri din centru să înteleagă procesul de închidere și necesitatea mutării lor, să accepte această schimbare și să colaboreze pozitiv cu echipa de pregătire. În momentul în care casele de tip familial sunt gata de funcționare, vom avea copii pregătiți pentru un nou capitol în viața lor. Aceștia vor fi deja familiarizați cu privire la organizarea și funcționarea caselor și a serviciilor și vor aștepta cu nerăbdare momentul părăsirii definitive a vechiului centru de plasament.

  Mutarea copiilor se va face de către echipa de specialiști care a efectuat pregătirea lor împreună cu persoanele care vor prelua copii în îngrijire. În acel moment copii deja vor cunoaște unde se afla casa familială (sau celelalte servicii), cum arată, unde vor avea camera, etc. Persoanele atașate de copil vor sta mai mult timp în casă pentru a ajuta copilul în orice situație. Toate acele reguli care trebuie să existe intr-o casă de tip familial vor fi regândite, cunoscute de toată lumea și aplicate în mod corespunzător. Se vor analiza problemele de compatibilitate, afinități comune pentru ca din prima zi copiii să simtă siguranță, ordine și stabilitate. Se va avea în vedere ca rutina familială de care au avut parte în centrul vechi sa se mențină măcar pentru o perioadă de timp. Pe măsură ce copilul devine mai familiarizat cu noul plasament, programul zilnic va fi modificat astfel încât să răspundă nevoilor copilului.

  Am menționat și anterior faptul că în realizarea distribuției copiilor și tinerilor, dar și a personalului, în cele șapte case de tip familial s-a ținut cont de o serie de factori: menținerea fraților împreună, menținerea cel puțin parțială, a relațiilor cu persoanele semnificative din viața copilului (prieteni, educatori de referință).

  Relocarea copiilor/tinerilor se va face treptat, acordându-se timp suficient mutării în fiecare unitate nou înființată, astfel încât este posibil ca întreg procesul să se desfășoare pe parcursul a mai multor zile. Astfel unii copii vor beneficia de noile servicii mai curând decât alții, de aceea este important comunicarea motivelor întârzierii mutării copiilor rămași în centrul vechi. Pe parcusul mutării vom asigura menținerea legăturii cu cei plecați, astfel vor afla de schimbarea pozitivă intervenită. Copiii rămași în centru, până la ultimul, vor fi îngrijiți în deplină siguranță și securitate, fără să fie grăbită mutarea din motive de cost-eficiență și/sau administrative. Principalele măsuri care vor fi luate în cazul neadaptării la condițiile noului mediu: evaluarea motivelor care au condus la o slabă acomodare la un mediu de tip familial și soluționarea problemelor întâmpinate, consiliere psihologică, identificarea unor măsuri de protecție alternativă si modificare Plan de viitor.

  Mutarea efectivă a personalului

  În urma activității de pregătire, la momentul mutării efective în noile servicii, ne dorim ca toți angajații din centrul vechi ce vor părăsi instituția pentru a activa în cadrul caselor de tip familial să înțeleagă procesul de închidere și necesitatea mutării lor, să accepte această schimbare și să colaboreze pozitiv cu echipa de pregătire. În momentul în care casele de tip familial sunt gata de funcționare personalul va fi deja familiarizat cu privire la organizarea și funcționarea caselor și a serviciilor, beneficiind de o ședință de pregătire și de informare anterior mutării efective.

  Mutarea personalului CPF Beclean se va face de către echipa de implementare a planului individual de închidere. În perioada anterioară mutării efective, personalul va fi sprijinit să înțeleagă procesul și să participe la toate sarcinile care sunt de îndeplinit. Pentru a ne asigura că personalul va fi complet pregătit pentru mutare, atât din perspectiva competențelor, cât și moral, se va lua o serie de măsuri:

 • Vor fi organizate o serie de cursuri de formare, în colaborare cu Centrul de Formare a Personalului din cadrul DGASPC Bistrița-Năsăud, cu scopul dezvoltării abilităților necesare preluării noilor cerințe ale postului, în concordanță cu noul cadru de îngrijire a copiilor;
 • Se va asigura consilierea psihologică a personalului în perioada anterioară mutării și pe parcursul tranziției;
 • Va fi adoptată o atitudine deschisă de comunicare a noii structurii aposturilor și atribuțiilor și se va ține cont de opinia angajatului cu privire la atribuirea postului la un anume CTF, în măsura în care acesta va coincide și cu dorința copiilor, respectându-se interesul superior al copilului;
 • Mutarea personalului va fi etapizată, în funcție de mutarea copiilor din instituție, iar procesul de tranziție va fi atent monitorizat de echipa de implementare a planului de închidere.
 • ALTE ASPECTE RELEVANTE

  Utilizarea viitoare a clădirilor și a altor resurse devenite disponibile prin închiderea centrului Clădirea centrului este proprietatea Consiliului Județean .După închiderea centrului o parte din spațiul va fii utilizat pentru Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă după reabilitare, modernizare și dotare. De asemenea birourile personalului administrativ și a personalul de specialitate,magazii, vestiare, vor funcționa în vechea clădire. În cadrul aceleași clădiri funcționează și Centrul de Recuperare pentru copiii cu dizabilități , Echipa Mobilă.

  BUGETUL TOTAL AL PLANULUI INDIVIDUAL DE ÎNCHIDERE

  Costul total estimativ al planului de închidere va fi de 9.384.000 lei, compus din finanțarea ce va fi obținută prin Programul Operațional Regional și contibuția proprie a solicitantului proiectului, D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud.


  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
  de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro